انواع عضویت و مزایا در باشگاه مهستان

عضویت رایگان: این عضویت به کلیه علاقمندان امکان شرکت در برنامه های باشگاه را با لیست قیمت عادی خواهد داد، اعضا میتوانند پس این عضویت را به عضویت پایه ارتقاء داده و از مزایای مربوطه برخوردار گردند.
عضویت پایه: اعضا میتوانند با پرداخت شهریه ثابت سالیانه ضمن برخورداری از شرایط عضویت رایگان ، از مزایای زیر نیز برخوردار گردند:
۱۰٪ تخفیف خرید از فروشگاه اینترنتی مهستان اسپرت در مدت عضویت
۱۰٪ تخفیف استفاده از خدمات باشگاه
۲۰٪ تخفیف استفاده از بانک تجهیزات عمومی باشگاه
۱۰٪ تخفیف استفاده از خدمات Lounge دربندسر و سایر اماکن طرف قرارداد باشگاه

انواع عضویت و مزایا در باشگاه مهستان

عضویت فعال: اعضاء پایه پس طی سه سال و یا کسب امتیازات لازم (هرکدام زودتر واقع شود) به عضو فعال ارتقاء خواهند یافت و مشمول مزایای زیر خواهند شد:
۲۰٪ تخفیف خرید از فروشگاه اینترنتی مهستان اسپرت در مدت عضویت
۲۰٪ تخفیف استفاده از خدمات باشگاه
۲۰٪ تخفیف استفاده از بانک تجهیزات تخصصی و عمومی باشگاه
۲۰٪ تخفیف استفاده از خدمات Lounge دربندسر و سایر اماکن طرف قرارداد باشگاه