آیین نامه داخلی “باشگاه توسعه ورزش مهستان” جهت ورزشهای پایه و کوهستانی

این آیین نامه در سیزده ( 13 ) بند بعنوان سند بالادستی حاکم بر کلیه مناسبات فردی ، اجتماعی و حقوقی اعضاء و پرسنل “باشگاه ورزشهای پایه و کوهستانی توسعه ورزش مهستان” که از این پس به اختصار “باشگاه” نامیده میشود ، تهیه گردیده و در طول استفاده از کلیه خدماتارائه شده در محیط داخلی و یا برنامه های اجراشده در خارج از محیط باشگاه معتبر و لازم الاجراست. ثبت نام در هریک از رشته های ارائهشده در باشگاه و یا استفاده از هریک از خدمات قابل ارائه در آن منوط به پذیرش و اجرای مفاد این آیین نامه میباشد. یک نسخه از این سنددر دفتر باشگاه و در محل قابل رویت برای کلیه مراجعین نصب گردیده و نیز در وب سایت باشگاه بارگذاری می گردد و در فرآیند ثبت نامنیز در اختیار افراد متقاضی و کارکنان قرار خواهد گرفت که موظف به مطالعه و رعایت مفاد آن میباشند. تکمیل فرم ثبت نام ، دریافت کارتعضویت و یا پرداخت هزینه استفاده از برنامه ها و خدمات باشگاه به منزله پذیرش این آیین نامه و التزام اجرایی به آن میباشد.مدیریت باشگاه باور دارد رعایت مفاد این آئین نامه در راستای ایجاد و حفظ یک محیط امن، سالم و منظم برای اعضا و کارکنان باشگاه ویک تعامل سازنده و طولانی مدت ضروری بوده و ضمن استقبال ازکلیه پیشنهادات و انتقادات سازنده، نهایت تلاش خود را برای حفظ اصولمنافع متقابل (برد-برد) خواهد نمود.

مفاد آیین نامه:

-1 باشگاه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط صادره از سوی وزارت محترم ورزش و جوانان و ادارات تابعه درحوزه باشگاههای ورزشی عمل می نماید و هرگونه فعالیتی که به نحوی با این قوانین و ضوابط منافات داشته باشد ممنوع است.

-2 باشگاه ورزشهای کوهستانی توسعه ورزش مهستان ، یک تشکیلات خصوصی ، خودگران و غیر سیاسی در زمینه آموزش عمومی وتخصصی علوم و فنون و ارائه خدمات و تجهیزات مورد نیاز در رشته های ورزشی پایه و همچنین رشته های مرتبط با اقلیم کوهستانمیباشد و هرگونه فعالیت دیگر از جمله فعالیتهای سیاسی در آن ممنوع است.

-3 اعضاء ، مشتریان ، کارکنان و کلیه مراجعین (حضوری و یا اینترنتی) که متقاضی استفاده از امکانات و یا خدمات باشگاه بوده و یا بهنحوی با آن تعامل مینمایند موظف به مطالعه و تکمیل فرمهای رسمی و اداری که حسب مورد توسط مدیران و افراد مسئول باشگاه بهایشان ارائه میگردد هستند، طبعاَ مفاد این فرمها پس از تکمیل و امضاء توسط فرد ، ملاک عمل در مناسبات آتی خواهد بود و عدمتکمیل و امضاء این فرمها به منزله عدم مجوز فرد برای شرکت در آن برنامه و یا استفاده از آن خدمات خواهد بود.

-4 باشگاه تنها درصورت اخذ شهریه کامل و منوط به رعایت کلیه مفاد آیین نامه داخلی توسط فرد متقاضی، موظف به ارائه خدمات بودهچنانچه به هر نحوی مشخص گردد که فرد متقاضی تعهدات مالی خود را به انجام نرسانده و یا مفاد آیین نامه داخلی باشگاه را نقضنموده است ، باشگاه میتواند فوراَ و راسا عضویت فرد را باطل و ادامه ارائه خدمات به وی را متوقف نماید. در اینصورت باشگاه تعهدیدر خصوص استرداد مبالغ دریافتی و تکمیل تعهدات خود نسبت به فرد متقاضی نخواهد داشت.

-5 برنامه ها و خدمات باشگاه ممکن است به تشخیص باشگاه در محل دفتر باشگاه و یا خارج از آن (به تناسب موضوع) ارائه گردد و فردمتقاضی با علم به این موضوع اقدام به ثبت نام پرداخت شهریه خواهد نمود.

-6 برخورداری از آمادگی و سلامت جسمی و روحی متناسب جهت اجرای برنامه های ورزشی ضروری است ،حسب مورد و بنا بر الزام برنامهورزشی، فرد متقاضی با مراجعه به پزشک عمومی و متخصص اقدام به انجام معاینات پزشکی و اخذ گواهی سلامت نموده و به باشگاهارائه خواهد کرد. همچنین فرد با آگاهی از این موضوع که ورزش و فعالیت در محیط کوهستان و فضای باز دارای خطراتی ذاتی برایوی میباشد اقدام به ثبت نام نموده و راساَ مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از حضور در کوهستان و فضای باز را می پذیرد.

-7 تهیه و برخورداری از بیمه نامه ورزشی با پوشش مناسب جهت رشته های درخواستی توسط فرد متقاضی و به هزینه وی در تمام مدتعضویت و استفاده ازخدمات باشگاه اجباری بوده و فرد راساَ مسئولیت طبعات ناشی از عدم تهیه و یا عدم تمدید بیمه نامه مذکور رامی پذیرد.

-8 درخصوص برنامه هایی که خارج از محیط باشگاه و به ویژه در کوهستان اجرا میشود مسئولیت مستقیم مدیریت برنامه و ابتکار عملدر اختیار سرپرست برنامه است ، این افراد متخصصتوسط باشگاه در ابتدای هر برنامه معرفی گردیده و موظف است نهایت تلاش خودرا جهت اجرای اصولی و ایمن برنامه به کار بندد .افراد حاضر در آن برنامه ملزم به تبعیت کامل از سرپرست برنامه میباشند.

-9 چنانچه برای اکثریت قریب به اتفاق افراد حاضر در برنامه محرز گردد که سرپرست برنامه به دلیل بروز صانحه و یا مشکلاتی از این قبیلقادر به ادامه برنامه و انجام وظایف خود در چارچوب ضوابط باشگاه نباشد، افراد حاضر در آن برنامه با نظرسنجی از بین خود فردی راکه دارای بیشترین صلاحیت جهت سرپرستی است انتخاب و بلافاصله برنامه را با درنظر گرفتن شرایط موجود به ایمن ترین روش ممکنو مطابق با دستورالعمل های مصوب باشگاه خاتمه دهند. دراین شرایط اقداماتی مانند اطلاع رسانی و استعلام از مدیران باشگاه وارگانهای ذیصلاح ( هلال احمر ، پلیس کوهستان ، امداد و نجات محلی و…) ، و دستورالعملهای صادره توسط هریک از مبادی ذکر شدهدارای اولویت اجرایی است.

-10 شرایط فورس ماژور؛ یا شرایط قهری به مجموعه شرایطی اطلاق می گردد که خارج از محدوده کنترل و اختیار باشگاه بوده وشامل و نه محدود به بروز شرایطی از قبیل جنگ، شورش، انقلاب، زلزله ، سیل ، اعتصابهای کارگری، شیوع بیماری های مسری و مانندآن می باشد. در صورت بروز چنین شرایطی، باشگاه مسئولیتی در انجام تعهدات باقیمانده خود نسبت به اعضا تا زمان عادی شدنشرایط نخواهد داشت ضمن اینکه اطلاع رسانی لازم توسط باشگاه در این خصوص به اعضا به طریق مقتضی صورت می پذیرد.

-11 درصورت غیبت یا عدم حضور فرد در برنامه ها و کلاسهای ثبت نام شده به هر دلیل ، باشگاه تعهدی در استرداد شهریه نخواهدداشت ضمن اینکه امکان جایگزین نمودن و انتقال خدمات به عضو دیگر نیز وجود ندارد. در صورتیکه یک هفته قبل از مهلت اعلام شدهبرای ثبت نام برنامه های ورزشی ، عضوی حضور خود در برنامه را کنسل نماید ، 50 % از هزینه ثبت نام عودت می گردد.

-12 کلیه اعضا موظف به رعایت بهداشت فردی،حفظ پاکیزگی محیط زیست ، محافظت از لوازم شخصی ، احترام به حقوق فردی واجتماعی سایر اعضاء ،پرهیز از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی، انجام حرکات نمایشی و خارج از عرف ، تلاش در حفظ اموال و امکاناتباشگاه و تعامل سازنده با مسئولین و مربیان باشگاه می باشند.

-13 هرگونه عکس برداری و فیلم برداری از دوره ها و برنامه ها بایستی با هماهنگی باشگاه انجام شده و پخش آن در فضای مجازیتنها در صورتی مجاز است که به تشخیص باشگاه با عرف جامعه و موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران در منافات نباشد.