زمینه فعالیت

واردات و عرضه محصولات و تجهیزات تخصصی ورزشهای کوهستان

فروشگاه اینترنتی جهت عرضه مستقیم برندهای وارداتی شرکت به مصرف کنندگان

ارائه خدمات آموزشی ، ورزشی و تفریحی در غالب باشگاه ورزشهای کوهستان

مشارکت و ارائه راهکارهای تخصصی در پروژه های ورزشی